Stichting en GMR

De Rank en SKBG

Daltonschool De Rank valt met negentien andere scholen onder SKBG. Als ouder heeft u vooral te maken met de leerkracht van uw kind. Het team en de directie bepalen de dagelijkse gang van zaken op school. Maar ook anderen zorgen ervoor dat de school goed functioneert. SKBG houdt toezicht op hun scholen en houdt zich bezig met de hoofdlijnen. Verder zijn er wettelijke verplichte medezeggenschapsraden. Voor de twintig scholen samen is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Voor zaken die alleen school De Rank betreffen, is de medezeggenschapsraad (MR) van de school aan zet.

SKBG: overkoepelende stichting en raad van toezicht

De Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG) is de overkoepelende onderwijsorganisatie van en voor twintig scholen in Noord- en Oost-Gelderland. Bij deze scholen werken in totaal 18 directeuren en rond 330 medewerkers. Alle SKBG-scholen zijn gerenommeerde opleidingsscholen voor beginnende docenten. Dat geldt trouwens niet alleen voor startende meesters en juffen. Ook ervaren leerkrachten leren bij ons continu, ongeacht ervaring of leeftijd.

Ons Bestuursbureau is gevestigd in Warnsveld en verbonden aan regionale onderwijspartners zoals IJsselpool. SKBG is een toegankelijke en open organisatie met korte lijnen. Iedere medewerker kan daarom makkelijk in contact komen met ons Bestuursbureau.

De stichting heeft één bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht, het zgn. éénhoofdige bestuur. Het bestuursbureau bestaat verder uit een beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, een Bestuurssecretaris, een controller, een beleidsmedewerker HRM en een Medewerker Personeelszaken.

SKBG is opgebouwd volgens het College van Bestuur | Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht controleert het functioneren van zowel het College van Bestuur als de scholen.

Het Management Team bestaat uit de directeuren van de scholen, de beleidsadviseur Kwaliteit en Onderwijs, de manager HR en de controller. Het Management Team vergadert maandelijks onder leiding van het College van Bestuur.

Lees meer over de stichting op www.skbg.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast een medezeggenschapsraad (MR) op elke school, heeft SKBG een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en heeft instemmingsrecht over het beleid en de uitvoer van het beleid van SKBG. De vergaderingen van de GMR gaan dus over essentiële onderwerpen waar alle scholen mee te maken hebben. 

De GMR bestaat momenteel uit tien leden: vijf uit de Oudergeleding en vijf uit de Personeelsgeleding. Hoewel niet alle 20 scholen een afgevaardigde kunnen sturen, worden ze wel allemaal vertegenwoordigd. Leden van de Ouder- en Personeelsgeledingen van alle 20 scholen kunnen zich verkiesbaar stellen voor de GMR. Ze worden gekozen door andere ouders en teamleden en treden zo toe tot de GMR. Ze behartigen de belangen van alle scholen.