Ouderraad

Betrokkenheid van de ouders bij de school is zeer waardevol. Ouders worden ook gevraagd om te komen bij speciale gelegenheden en ook betrokken bij activiteiten die wat meer aandacht vragen zoals Sint, schoolreis, enz.  Om dat goed te kunnen stroomlijnen is er een ouderraad met enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten zorgt voor de organisatie van een festiviteit e.d.  Wat doet de ouderraad nu precies?

Hoe werkt de ouderraad

 • Vier tot vijf keer per jaar is er overleg in school van de ouderraad (met een afgevaardigde van de leerkrachten).
 • Bij het eerste overleg in een schooljaar worden de uit te voeren taken verdeeld, meestal drie per persoon.
 • Iedere ouder kiest zelf welke taken hij of zij leuk vindt.
 • Voor iedere taak is een draaiboek beschikbaar.
 • Alle taken worden met 2-4 personen gedaan.
 • Elke taakgroep heeft een coördinator uit het leerkrachtenteam die ook zitting heeft in de groep. 

De zittingsduur in de ouderraad is minimaal drie jaar. Verlenging is mogelijk als er geen andere aanmeldingen zijn.
Eventuele vacatures worden uiteraard bekend gemaakt. 
In ons informatieboekje kunt u de samenstelling van de OR vinden.

Taken van de ouderraad

Onder andere:

 • Sinterklaas: Schoenen vullen, versieren van de school (en na afloop weer opruimen).
 • Kerst: Versieren van de klas (en weer opruimen). Organiseren samenkomst na de kerstviering.
 • Rankdag: een festiviteit voor leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers.  Inkopen doen voor eten en drinken en alles klaarzetten.  
 • Nationale Daltondag; open dag voor in- en externen.
 • Goede doelen commissie: Een goed doel kiezen voor het door de leerlingen gespaarde geld. Promoten van dit goede doel binnen de school.
 • Koningsontbijt: Boodschappen doen en de avond van tevoren het broodbeleg verdelen in de klassen.
 • Afscheid groep 8: Verzorgen van hapjes drankjes op avond van de musical.

Citaat uit de ouderraad:

“Wij zitten allemaal in de ouderraad omdat het gezellig is om met elkaar dingen te doen, voor en samen met school. Drie keer in het jaar een activiteit organiseren is erg leuk. Je weet ver van tevoren wanneer er iets van je verwacht wordt. Ook heb je door deze taak de kans je mening te geven bij de evaluaties van de activiteiten. Zo heb je ook wat inbreng op de gang van zaken.”

De ouderbijdrage

Om de extraatjes te kunnen bekostigen vraagt de OR een vrijwillige ouderbijdrage, waar uw kind begin oktober een brief over mee naar huis krijgt. Van dit geld worden specifieke activiteiten voor dat leerjaar mogelijk gemaakt.
Dit zijn activiteiten welke de school liever niet uit de bekostiging voor lesmaterialen wil betalen, maar activiteiten die wel bijdragen aan jaarlijkse vaste projecten en feestdagen. 
 

De hoogte is bepaald na overleg met de MR. De betaling geschiedt via de bank.  De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 55,- euro per kind. Betaling in termijnen is mogelijk, dit kan in overleg met de directeur. Indien uw financiële situatie het bemoeilijkt om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, is het mogelijk Stichting Leergeld te vragen deze betaling te voldoen. De directeur maakt een factuur voor u, welke u kunt overhandigen/mailen aan Stichting Leergeld van de gemeente Lochem. Zij zorgen dan voor de betaling.