Vakanties en verlof

Schoolvakanties 2023 – 2024

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Vakantie Datum
Herfstvakantie Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie Vrijdag 25 december 2022 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Maandag 15 juli 2024 t/m vrijdag 23 augustus 2024
   

Studiedagen schooljaar 2023-2024:

 • Vrijdag 6 oktober 2023
 • Maandag 23 oktober 2023
 • Woensdag 15 november 2023
 • Woensdag 6 december 2023
 • Vrijdag 16 februari 2024
 • Donderdag 28 maart 2024
 • Maandag & dinsdag 17 en 18 juni 2024
 • Vrijdag 12 juli 2024

Schoolvakanties 2024 – 2025

Vakantierooster schooljaar 2024-2025

Vakantie Datum
Herfstvakantie Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie Maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2025
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 18 april 2025 t/m maandag 21 april 2025
Meivakantie Maandag 21 april t/m vrijdag 2 mei 2025
Nationale Bevrijdingsdag Maandag 5 mei 2025
Hemelvaart Donderdag 29 mei en extra vrije dag op vrijdag 30 mei 2025
2e Pinksterdag Maandag 9 juni 2025
Zomervakantie Maandag 21 juli t/m vrijdag vrijdag 29 augustus 2025

Bijzonder verlof onder schooltijd

Er zijn maar weinig geldige redenen die kinderen buiten de schoolvakanties extra verlof toestaan. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: bepaalde familieaangelegenheden en beroepsmatig buiten het vakantierooster vakantie moeten opnemen (als het gaat om de enige vakantie per jaar). Hier vindt u een ‘aanvraagformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek’ waarop u de reden van het extra verlof aangeeft. U kunt dit formulier ook bij de directeur van de school krijgen.

1. Verlof voor religieuze feestdagen.

Wanneer uw kind ‘plichten moet vervullen voor zijn/haar religie of levensovertuiging’ kan het hiervoor vrij krijgen onder de volgende voorwaarden:

 • Per religieuze feestdag kan één vrije dag worden gegeven door de directeur van de school.
 • Een aanvraag voor extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren wordt door de directeur van de school afgewezen; vrije dagen zijn alleen toegestaan voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.
 • Afwezigheid van school voor een religieuze feestdag wordt minstens twee weken van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school gemeld.

2. Verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden”.

Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling(e) liggen. Voor bepaalde omstandigheden is het mogelijk om vrij te vragen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Een verhuizing van het gezin. (maximaal 1 dag)
 • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tweede t/m derde graad. (één of maximaal twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk plaatsvindt in of buiten de woonplaats van de leerling)
 • 12½-25-40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders. (maximaal 1 dag)
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad. (maximaal 4 dagen)
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad. (maximaal 2 dagen)
 • Andere belangrijke redenen, ter beoordeling aan de directeur, dit geldt niet voor vakantieverlof.

U moet een aanvraag voor verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ bij voorkeur 4 weken van te voren indienen. Als dit niet mogelijk is moet uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de reden voor verlof de aanvraag bij de schoolleiding zijn.

3. Op vakantie buiten de schoolvakanties.

Voor vakantie onder schooltijd wordt alleen in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven. Een uitzondering kan zijn wanneer uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door het beroep van één van de ouders. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie mogelijk is. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit de specifieke aard van het beroep van de ouder blijkt of de reden waarom op geen enkele andere moment vakantie genomen kan worden. Bent u ondernemer, dan is een verklaring van uw accountant nodig. Hiermee laat u zien dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit is heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.

De leerplichtwet kent geen snipperdagen om bijvoorbeeld een dag eerder met wintersport te gaan of files voor te zijn.

Er is dus geen extra verlof mogelijk bij:

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting of voetbalkamp.
 • Eerder vertrekken of later terugkomen vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op vakantie te gaan.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakantie. (in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding)

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie van onderstaande voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

 1. Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met aantoonbare seizoensgebonden werkzaamheden.
 2. Als er gedurende het schooljaar geen enkele mogelijkheid is om met het gezin 2 weken aaneengesloten met vakantie te gaan. Dus niet in de voorjaarsvakantie, de meivakantie, de kerstvakantie en de zomervakantie. Een werkgeversverklaring moet hierbij overlegd worden.
 3. Het merendeel van het inkomen slechts in de periode waarin verlof wordt gevraagd, verdiend kan worden.

Aanvulling op specifieke aard van het beroep van de ouder(s):

Omdat het mogelijk is dat ten minste één van de ouders van de leerling geen vakantie kan nemen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor vrij worden gevraagd.

Volgens artikel 11 van de LPW 1969 dient er sprake te zijn van een specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn ( en/of worden aangetoond) dat een vakantie in één van de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Het schoolhoofd kan dan eenmaal per schooljaar, voor ten hoogste 10 dagen achter elkaar, verlof geven.

Verder is het belangrijk om te weten dat:

 • U de aanvraag minstens 8 weken van tevoren bij de directeur moet indienen.
 • De verlofperiode voor maximaal 10 schooldagen geldt.
 • De verlofperiode niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen.

Hoe dient u een aanvraag in?

Het aanvraagformulier voor verlof buiten schoolvakanties is verkrijgbaar bij de directeur van de school. Bij de directeur levert u de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, ook weer in. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Lochem. In de meeste gevallen laat deze zich door de schoolleiding adviseren alvorens een besluit te nemen. Vaak is er sprake van een medische of sociale indicatie. Een verklaring van een arts of sociale instantie waaruit blijkt dat verlof nodig is, is dan noodzakelijk.

Bezwaar en beroep

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen (dit is of de schoolleiding of de leerplichtambtenaar). In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Geen toestemming, toch weg?

Wanneer u geen toestemming hebt voor extra verlof voor uw kinderen en u houdt uw kinderen toch van school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar vin Lochem. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces verbaal op te maken.